برنج در اصفهان با 70 درصد زیر قیمت فروخته می شود

این تحقیق بر روی مقایسه خواص برنج کشت شده با حالت ارگانیک (OM) و حالت متعارف (CM) کشاورزی متمرکز بود. برنج به دست آمده از هر دو روش کشاورزی

آسیاب شد و از نظر خواص فیزیکوشیمیایی، پخت و پز و بافت مورد مطالعه قرار گرفت. سپس هر دو برنج پودر شده و به آرد تبدیل شد و خواص آنها با هم مقایسه شد.

سپس نشاسته از هر دو نوع برنج جدا شد و از نظر آمیلوز، قدرت تورم، پراش اشعه ایکس، چسباندن و خواص مورفولوژیکی آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برنج

آسیاب شده از مزرعه OM به طور قابل توجهی (P <0.05) وزن هزار دانه و نسبت طول به عرض بالاتر اما چگالی ظاهری و محتوای پروتئین کمتری را در مقایسه با برنج

حاصل از کشاورزی CM نشان داد. دانه های برنج پخته شده از کشاورزی OM به طور قابل توجهی (P <0.05) نسبت انبساط طولی و عرضی بالاتر و از دست دادن

جامد و سختی دانه کمتر را نشان دادند.

فروش برنج در اصفهان با قیمت مناسب و کیفیت عالی از طرق سایت و مجموعه ما صورت می گیرد.

نشاسته جدا شده از برنج آسیاب شده مزرعه CM به طور قابل توجهی (P<0.05) محتوای آمیلوز کمتر، خواص چسبندگی اما قدرت تورم و حلالیت بالاتری را در مقایسه با نشاسته OM همتای خود نشان داد.

هر دو نشاسته الگوی پراش اشعه ایکس نوع A را نشان دادند.

میکروگراف‌های الکترونی روبشی نشاسته‌ها از هر دو حالت کشاورزی وجود گرانول‌هایی با سطح صاف با شکل چند وجهی و تعداد کمی گرانول گرد را نشان داد.

جوانه زنی دانه فرآیندی است که شامل عوامل متعددی است که بر فرآیندهای بیوشیمیایی داخل سلول های گیاهی تأثیر می گذارد.

این بررسی عوامل غیرزیستی را پوشش می دهد که منجر به جوانه زنی می شود و به طور قابل توجهی بر خواص تغذیه ای و رفتار هضم دانه های برنج تأثیر می گذارد.

عناصر ماکرو و میکرو را می توان بسته به شدت متغیرهای اعمال شده در طول جوانه زنی تغییر داد.

به عنوان مثال، زمان جوانه زنی می تواند محتوای پروتئین را در دانه افزایش دهد و به طور همزمان قابلیت هضم پروتئین آن را کاهش دهد.

در بیشتر موارد، تعداد ترکیبات فعال زیستی موجود در دانه های برنج بدون توجه به شرایط جوانه زنی افزایش می یابد.

جوانه زنی می تواند کمپلکس شدن مواد مغذی را تقویت کند و بنابراین به طور منفی با قابلیت هضم درشت مغذی ها تداخل کند.

این بررسی تأثیر فرآیند جوانه‌زنی را بر کیفیت تغذیه دانه‌های برنج، ارائه اطلاعات در مورد شرایط جوانه‌زنی و تأثیرات آن‌ها بر واکنش‌های آنابولیک و کاتابولیک دانه، با

تأکید بر فواید سلامتی برجسته کرد.